NOVÁ PUBLIKÁCIA: Deskriptívne epidemiologické ukazovatele karcinómu prsníka v SR.

23.03.2018

Autori: Ondrušová, M., Vertáková-Krakovská, B., Suchanský, M.

Predkladaná recenzovaná publikácia analyzuje a v prehľadných tabuľkách a grafoch prezentuje národné časové trendy vývoja incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií, vekových charakteristík a prežívania pacientov (oboch pohlaví, každé samostatne) s karcinómom prsníka na Slovensku. V publikácii sú na základe výsledkov prezentované predikcie všetkých epidemiologických ukazovateľov tohto ochorenia prospektívne do aktuálneho roku, čím užívateľ získava ucelené a jedinečné prehľady o situácii v SR za r. 1968-2018. Výsledky analýz sú publikované v absolútnych číslach aj všetkých relatívnych ukazovateľoch a sú pripravené tak, aby boli plne využiteľné ako relevantný zdroj pre prípravu farmako-ekonomických analýz a výpočtu cieľovej populácie pacientov vhodnej na liečbu. Všetky čísla sa zároveň porovnávajú so situáciou v zahraničí aj s výstupmi iných národných referenčných databáz (napr. Inštitútu zdravotnej politiky a pod.) Publikácia je plne citovateľná (s vlastným ISBN), jej súčasťou je štruktúrovaný abstrakt vhodný napr. do farmakoekonomického rozboru (a na iné odborné účely). Publikácia má 40 strán, vyjadrenie recenzenta tvorí jej prílohu.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.