NOVÁ PUBLIKÁCIA: Analýza dostupných epidemiologických ukazovateľov reumatoidnej artritídy na Slovensku.

10.05.2017

Autori: Ondrušová, M., Šteňová, E., Suchanský, M.

Predkladaná recenzovaná elektronická publikácia sumarizuje výsledky kvalitatívneho prierezového prieskumu o využívaní vybranej zdravotnej starostlivosti realizovaného v rámci celej SR.Online prieskumu sa zúčastnilo 20 lekárov – špecialistov v odbore reumatológia, ktorí pracujú na centrách s indikáciou na preskripciu biologickej liečby RA. Prieskum názoru odborníkov bol zameraný na vybrané otázky manažmentu pacientov so stredne ťažkou a ťažkou RA. Online dotazník na webovom rozhraní sa vypĺňal formou najlepšieho odborného odhadu, tzn. podľa preferencií a spôsobov manažmentu respondenta.

V publikácia nájdete nasledujúce údaje:

  • celkový počet dispenzarizovaných pacientov u participujúcich respondentov na centrách s indikáciou preskripcie biologickej liečby RA,
  • rozdelenie pacientov s RA podľa vybraných charakteristík deskriptívnej epidemiológie (vrátane napr. HAQ skóre) a podľa stupňa závažnosti ochorenia,
  • aktuálne prebiehajúcu liečbu podľa línie a druhu,
  • využívanie zdravotnej starostlivosti a odhadu progresie a zmeny línií liečby v ročnom časovom horizonte,
  • nákladovosť liečby,
  • kvantifikáciu kohorty dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou aktívnou RA, ktorí nedosahujú odpoveď na liečbu metotrexátom, alebo biologickou liečbou,

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.