Využívanie zdravotnej starostlivosti pri relaps remitujúcej a sekundárne progresívnej skleróze multiplex

Melišková, V. 1, Ondrušová, M. 1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Skleróza multiplex (SM) je najčastejším získaným netraumatickým neurologickým ochorením mladých dospelých. Ochorenie zvyčajne začína medzi 20. až 40. rokom života. Vyskytuje sa dvakrát častejšie u žien ako u mužov. V USA SM postihuje priemerne 400 tisíc pacientov a ročné náklady na liečbu predstavujú 7 miliárd dolárov, približne rovnaký je aj počet pacientov v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že globálna prevalencia SM má stúpajúci trend. Prevalencia SM vzrástla od roku 2008 do roku 2013 z 2,1 milióna na 2,3 milióna pacientov, respektíve z 30 na 33 pacientov na 100 000 obyvateľov. Na základe údajov uvedených v Zdravotníckej ročenke za rok 2016 bolo na Slovensku evidovaných spolu 11 347 osôb so SM (diagnóza podľa MKCH10 G35.0 – G35.9), z čoho bolo 8 002 žien. To predstavuje 208,8 pacientov na 100 000 obyvateľov a počet novodiagnostikovaných pacientov v rovnakom roku bol 30,2 na 100 000 obyvateľov. Priemerný vek pacientov s SM v SR predstavuje podľa výstupov deskriptívnych štúdií 32,3±9,7 rokov.

Ciele práce: Cieľom predkladanej práce bolo aktualizovať vybrané deskriptívne ukazovatele pri pacientoch s SM a údaje o nákladovosti liečby a využívanej zdravotnej starostlivosti pri definovaných stavoch ochorenia. Z tohto dôvodu sa validovali výstupy z kvalitatívneho prierezového prieskumu o využívaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s relaps – remitujúcou (RRMS) a sekundárne – progresívnou (SPMS) formou SM. Cieľom prieskumu bolo tiež aktualizovať vybrané informácie o zvyklostiach odborníkov pri  diagnostike a liečbe pacientov s uvedenými klinickými formami ochorenia a náklady na manažment vybraných stavov ochorenia.

Materiál a metódy: Oslovení odborníci v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu. Do analýzy boli zahrnutí všetci pacienti s SM, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do konca novembra 2017. Tohto prieskumu sa zúčastnilo 10 neurológov so skúsenosťami v manažmente pacientov z SM centier v rámci SR, ktoré majú indikáciu pre preskripciu biologickej liečby tohto ochorenia. Uvedené výsledky analýz sa v aktuálnom roku  2018 validovali s dvomi expertami, členmi Delphi panelu a adaptovali sa pre vstupy dodané zadávateľom prieskumu. Vstupy sa týkali deskriptívnych a nákladových ukazovateľov spriemerovaných pre populáciu pacientov s RRMS a SPMS.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre dodanej zadávateľom projektu. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Validácia a kompletizácia údajov prebiehala v máji 2018, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Náklady na lieky boli vyčíslované z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií  na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených a platných do r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho  registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených a platných do r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho  registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku. Náklady na nežiaduce účinky (NÚ) liečby sú prepočítané na jeden NÚ a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: V analyzovanom súbore bolo 32% mužov a 68% žien s diagnózou SM. V súlade so vstupmi od zadávateľa sa zisťovalo rozvrstvenie dispenzarizovaných pacientov s uvedenými formami SM (RRMS a SPMS spolu) podľa EDSS štádií, ktoré bolo nasledovné: v EDSS 0 štádiu SM lekári na centrách indikujúcich biologickú liečbu nedispenzarizovali žiadnych pacientov (0%) s RRMS a SPMS (spolu); v EDSS 1 sa nachádzalo 15,82% chorých; v EDSS 2 to bolo 21,74% pacientov; v EDSS 3 išlo o 22,33% chorých; v EDSS 4 – 17,07%; v EDSS 5 – 10,36%; v EDSS 6 – 6,51%;, v EDSS 7 – 3,65%;, v EDSS 8 – 2,08% a v EDSS 9 – 0,43% pacientov. Po prepočítaní podielu chorých len v EDSS štádiách 0-5 tak, aby celková suma dispenzarizovaných dávala 100%, predstavuje rozloženie pacientov s RRMS a SPMS (spolu) podľa validovaných údajov nasledovné hodnoty: EDSS 0 = 0%; EDSS 1= 18,11 %; EDSS 2= 24,90 %; EDSS 3= 25,57 %; EDSS 4= 19,55 %; EDSS 5= 11,87 %.

Na základe zistených výsledkov o manažmente pacientov s RRMS a SPMS formou SM (samostatne) podľa údajov od validátorov prieskumu predstavujú ročné náklady na jednotlivé EDSS štádiá nasledovné hodnoty: Pri RRMS forme ochorenia sa náklady na EDSS 0 odhadli na 1 286,08 € (napriek tomu, že respondenti v čase realizácie prieskumu neevidovali pacientov v tomto EDSS štádiu, odhadli optimálny manažment takéhoto pacienta), pri EDSS 1 – 1,5 predstavovali náklady 1 374,55 € na rok, pri EDSS 2 – 2,5: 1 419,34 €/rok, EDSS 3 – 3,3: 1 522,14 €/rok, EDSS 4 – 4,5: 1 766,35 €/rok, EDSS 5 – 5,5: 2 858,45 €/rok, EDSS 6 – 6,5: 3 578,83 €/rok, EDSS 7- 7,5: 4 513,42 €/rok, EDSS 8 – 8,5: 5 402,29 €/rok, EDSS 9 – 9,5: 5 787,94 €/rok. Pri SPMS forme ochorenia sa náklady na EDSS 0 odhadli na  1 600,31 € (napriek tomu, že respondenti na centrách v čase realizácie prieskumu neevidovali pacientov s SPMS v EDSS štádiu 0 až 3 – 3,5, odhadli optimálny manažment takéhoto pacienta), pri EDSS 1 – 1,5 predstavovali náklady 1 710,41 € na rok, pri EDSS 2 – 2,5: 1 766,13 €/rok, EDSS 3 – 3,3: 1 894,06 €/rok, EDSS 4 – 4,5: 2 792,98 €/rok, EDSS 5 – 5,5: 3 334,08 €/rok, EDSS 6 – 6,5: 4 081,03 €/rok, EDSS 7- 7,5: 5 199,01 €/rok, EDSS 8 – 8,5: 6 473,53 €/rok, EDSS 9 – 9,5: 6 902,03 €/rok. Uvedený odhad nákladov nezahŕňa náklady na špecifickú farmakoterapiu ochorenia v jednotlivých EDSS štádiách. Priemerné náklady na relaps (vypočítané ako vážený priemer nákladov súvisiacich s relapsom manažovaným cez ústavnú zdravotnú starostlivosť a relapsom manažovaným ambulantne) predstavujú 411,99 €/udalosť.

Náklady na manažment nežiaducich účinkov boli rozlíšené podľa stupňa závažnosti daného nežiaduceho účinku. Najvyššie náklady na manažment nežiaducich účinkov liečby 3. a 4. stupňa závažnosti boli zaznamenané pri zvracaní 3. a 4. stupňa závažnosti a najnižšie pri únave 1. a 2. stupňa závažnosti. Prehľad kompletných nákladov na definované nežiaduce účinky podľa stupňa závažnosti sumarizuje tabuľka 1.

Tabuľka 1: Odhad nákladov na vybrané nežiaduce účinky (NÚ) liečby SM podľa stupňa ich závažnosti

Definovaný NÚ

1. a 2. stupeň závažnosti/udalosť

3. a 4. stupeň závažnosti/udalosť

Bolesť brucha

44,43 €

251,36 €

Bolesť chrbta

463,04 €

788,50 €

Hnačka

74,05 €

791,69 €

Infekcia horných dýchacích ciest

16,18 €

206,63 €

Nevoľnosť

32,79 €

98,37 €

Nazofaryngitída

16,18 €

206,63 €

Svrbenie

119,83 €

119,83 €

Sčervenenie kože

86,69 €

86,69 €

Únava

190,79 €

Zvracanie

234,84 €

944,19 €

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti pri dospelých pacientoch  s RRMS a SPMS formou SM a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 22.1.2019

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás