Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu v SR

Ondrušová, M.1, Suchanský, M.1
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorové ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nekontrolovanej klonálnej proliferácie a akumulácie nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni. Je to pomerne zriedkavý typ zhubného nádoru, je však tretím najčastejším ochorením zo všetkých hematologických malignít, so zastúpením 10 % u belochov a približne 20 % u Afroameričanov. Incidencia ochorenia narastá s vekom a väčšina pacientov je vo veku 60 – 70 rokov. MM je považovaný za nevyliečitelné ochorenie, ale liečebné intervencie zvýšili prežívanie pacientov na 4-5 rokov v primere, u 10 % pacientov je to viac ako 10 rokov.

Globálny výskyt: Podľa aktuálnych odhadov IARC WHO sa celosvetovo v r. 2012 diagnostikovalo 114 251 prípadov MM, čo predstavuje incidenciu (štandardizovanú priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu, ASR-W) 1,5/100 000. Ochorenie je častejšie u mužov (ASR-W incidencia 1,7/100 000), v porovnaní so ženami (ASR-W incidencia 1,2/100 0000. V rámci krajín Európy je odhad ASR-W incidencie ešte vyšší (2,6/100 000 u oboch pohlaví spolu), v krajinách EÚ dokonca 3,0/100 000. Odhad počtu novodiagnostikovaných ochorení MM v SR, podľa globálnych údajov IARC WHO, predstavuje pre r. 2012 pre obe pohlavia spolu ASR-W 3,1/100 000. V sledovanom r. 2012 zomrelo na MM celosvetovo 80 019 pacientov (mužov aj žien spolu), čo predstavovalo ASR-W mortalitu 1,0/100 000 (muži 1,2/100 000 a ženy 0,8/100 000). V rámci Európy dosahovali odhady mortality 1,4/100 000 (pre obe pohlavia spolu) a v krajinách EÚ 1,6/100 000. Nárast incidencie MM, ktorý sa pozoruje najmä vo vyspelých krajinách, sa dáva do súvislosti s vyšším odborným povedomím a lepšími diagnostickými možnosťami pri tomto ochorení najmä v poslednom desaťročí.

Ciele práce: Cieľom predkladaného reportu bolo, pomocou vhodne zvolených štatistických analýz, odhadnúť časový vývoj incidencie a mortality MM a predikovať ich hodnoty prospektívne v aktuálnom r. 2018 v SR. Súčasťou analýz sú aj vekové ukazovatele ochorenia a predikcia absolútnej prevalencie MM v SR.

Materiál a metódy: Podklady pre výpočty sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (pričom sumárne údaje boli k dispozícii z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1978-2003 a bol dostupný do r. 2009, zvyšné z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov.
Hodnotenie vývoja epidemiologických ukazovateľov MM na Slovensku je komplikované vzhľadom na charakter publikovaných národných dát, ktoré sú v prípade incidencie k dispozícii len do r. 2010 (vrátane) a v prípade mortality do r. 2016 (vrátane). Tieto dáta sa však vzťahujú na celú diagnostickú skupinu C90.- (podľa MKCH), ktorá zahŕňa mnohopočetný myelóm, solitárny myelóm a plazmocytovú leukémiu. Podľa analýz podielového zastúpenia jednotlivých morfologických podtypov z celej diagnostickej skupiny C90.-, ktoré boli zverejnené z národných dát o incidencii zhubných nádorov v SR v r. 1978-2003 na webovom analytickom portáli, predstavoval mnohopočetný myelóm (diagnostická podskupina C90.0 podľa MKCH) v priemere 87,05 % (korekčný koeficient) z celej skupiny C90.- (podľa MKCH) u oboch pohlaví spolu. Literárne publikované informácie taktiež hovoria o 90% zastúpení MM z celej diagnostickej skupiny C90.- (podľa MKCH). Na analýzu vývoja trendu incidencie a mortality sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Na hladine významnosti 0,05 pre permutačný test založený na metóde Monte Carlo, za predpokladu homoskedasticity a nekorelácie náhodných chýb, bol pomocou metódy grid search stanovený k počet zlomov v príslušnom trende dát za podmienky k ∈ ⟨0; 5⟩. Následne prvý a posledný zlom musel byť minimálne vo vzdialenosti 3 pozorovaných dát od začiatku a konca sledovaného obdobia a minimálne štyri pozorovania museli byť medzi dvoma zlomami. Výstupom uvedeného softvéru je aj odhad medziročnej percentuálnej zmeny (APC), ako aj priemernej medziročnej percentuálnej zmeny (AAPC) za celé obdobie sledovania. Predikcie boli vykonané v niekoľkých variantách, označované troma zhrňujúcimi pojmami: deterministické modely, stochastické modely a modely založené na exponenciálnom vyrovnávaní. Pre dosiahnutie maximálneho spresnenia odhadovanej celkovej žijúcej populácie pacientov s MM sme vytvorili model na výpočet absolútnej (celoživotnej) prevalencie. Model je založený na absolútnych číslach dlhodobo registrovaných národných počtoch novodiagnostikovaných pacientov s MM (diagnostická skupina C90.- podľa MKCH-SR kód), mortality, všeobecnej úmrtnosti a pravdepodobnosti prežívania.

Výsledky: Na základe výsledkov vývoja časových trendov štandardizovanej incidencie mnohopočetného myelómu a zhubných nádorov z plazmatických buniek (tzn. celá diagnostická skupina C90.-, podľa MKCH) v r. 1968-2010 a podľa následných predikcií pre obdobie r. 2011-2018, sa predpokladá počet novodiagnostikovaných prípadov ochorení v SR v r. 2018 u mužov a žien spolu na 330, čo predstavuje hrubú incidenciu 6,02/100 000 a ASR-W incidenciu 3,04/100 000 obyvateľov. Pri aplikácii korekčného koeficientu na predikciu incidencie pre r. 2018 sa predpokladá počet novodiagnostikovaných mnohopočetných myelómov (diagnóza C90.0, podľa MKCH) na n=288 (pre mužov a ženy spolu). Vývoj štandardizovanej (ASR-W) incidencie mnohopočetného myelómu a nádorov z plazmatických buniek (celá diagnostická skupina C90,- podľa MKCH) vykazuje v sledovaných rokoch 1968-2010 jeden bod zlomu (v r. 1980) a dva prislúchajúce časové trendy: v r. 1968-1980 mala incidencia signifikantne vzostupný charakter o 5,99 % medziročne, následne sa v r. 1980-2010 trend nárastu spomalil na 2,08 % (p<0,05).
Na základe výsledkov vývoja časových trendov štandardizovanej mortality (v r. 1968-2016) a následných predikcií (r. 2017-2018) sa predpokladá počet novozistených úmrtí na mnohopočetný myelóm a nádory z plazmatických buniek (celá diagnostická skupina C90.-, podľa MKCH) v SR u oboch pohlaví v r. 2018 na 183 prípadov, čo predstavuje hrubú mortalitu 3,36/100 000 a ASR-W mortalitu 1,61/100 000 obyvateľov. Pri aplikácii percentuálneho zastúpenia (korekčný koeficient) výlučne mnohopočetného myelómu (diagnóza C90.0, podľa MKCH) na celú množinu (C90.-, podľa MKCH) to predstavuje 159 úmrtí. Vývoj štandardizovanej mortality (ASR-W) na mnohopočetný myelóm a nádory z plazmatických buniek (celá diagnostická skupina C90.-, podľa MKCH) je pri analýze oboch pohlaví spolu heterogénny a vykazuje v sledovaných rokoch v SR viacero bodov zlomu. V poslednom analyzovanom období r. 1996-2016 sa zaznamenáva štatisticky nesignifikantný pokles (=stabilizácia) mortality o priemernú medziročnú hodnotu -0,27 %. Zmena za celé analyzované obdobie r. 1968-2016 predstavuje pri mortalite u oboch pohlaví medziročne priemerne 2,54 % (štatisticky významne). Odhad prevalencie mnohopočetného myelómu, solitárneho myelómu a plazmocytovej leukémie (celej diagnostickej skupiny C90.-, podľa MKCH) v SR predstavuje na základe vyššie uvedených predikcií incidencie, mortality a štatistických analýz pre r. 2018 spolu pre obe pohlavia 2 117 chorých, čo pri aplikácii korekčného koeficientu predstavuje 1842 pacientov.

Záver: Predkladaný report poskytuje podrobný prehľad a analýzy vybraných epidemiologických ukazovateľov mnohopočetného myelómu v SR, ktoré sú použiteľné pre účely rôznych analýz a publikácií, týkajúcich sa mnohopočetného myelómu, a tiež pre hodnotenie zdravotníckych technológií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 10.4.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás