Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

Ondrušová, M.1, Vertáková, B.2, Suchanský, M.1
1Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava, 2OÚSA, s. r. o., Bratislava

Úvod: Karcinóm prsníka je najčastejšie diagnostikovaný zhubný nádor vo väčšine vyspelých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky (SR). U mužov ide o extrémne vzácne ochorenie s nepriaznivou prognózou.

Ciele práce: Cieľom predkladanej analýzy je pomocou vhodne zvolených štatistických analýz predikovať vývoj incidencie a mortality karcinómu prsníka prospektívne, analyzovať klinické štádiá ochorenia a vekové ukazovatele a odhadnúť bodovú prevalenciu v SR do aktuálneho r. 2018.

Materiál a metódy: Podklady pre výpočty sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1968-2003 a bol dostupný do r. 2010 a ďalej z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Na analýzu vývoja trendu incidencie a mortality sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Na hladine významnosti 0,05 pre permutačný test založený na metóde Monte Carlo, za predpokladu homoskedasticity a nekorelácie náhodných chýb, bol pomocou metódy grid search stanovený k počet zlomov v príslušnom trende dát za podmienky k ∈ ⟨0; 5⟩. Výstupom uvedeného softvéru je aj odhad medziročnej percentuálnej zmeny (APC), ako aj priemernej medziročnej percentuálnej zmeny (AAPC) za celé obdobie sledovania. Predikcie boli vykonané v niekoľkých variantách, označované troma zhrňujúcimi pojmami: deterministické modely, stochastické modely a modely založené na exponenciálnom vyrovnávaní. Na výpočet absolútnej prevalencie vytvoril model založený na Weibullovom rozdelení, ktoré aproximuje prežívanie pacientov s karcinómom prsníka. Zastúpenie klinických štádií karcinómu prsníka u žien na Slovensku sa spracovalo z dostupných dát (r. 1978-2010) a z predikcií (r. 2011-2018), pričom vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách (r. 2000-2003 TNM 4. rev., r. 2004-2007 TNM 6. rev.).

Výsledky: Pri štandardizovanej (ASR-W) incidencii karcinómu prsníka u mužov v SR stúpala AAPC v celom sledovanom období (1978-2010) štatisticky významne priemerne medziročne o 1,79 % (p<0,05). U žien v SR v období rokov 1968-1981 stúpala štandardizovaná (ASR-W) incidencia karcinómu prsníka priemerne medziročne (APC) o 0,93 % (p<0,05) do roku 1981 a následne sa jej medziročný nárast zvýšil na hodnotu 2,26 % (p<0,05), až do roku 2010. Predpokladaný počet novodiagnostikovaných pacientok s karcinómom prsníka v SR pre rok 2018 predstavuje 3 560 pacientok (95 % CI 3 445; 3 675). Priemerný vážený vek pacientok pri diagnostikovaní karcinómu prsníka predstavoval 58,45 rokov na začiatku analyzovaného obdobia (r. 1968) a 61,98 rokov na konci sledovaného obdobia (r. 2010). Predpokladaná proporcia klinických štádií pre rok 2018, ktorá vychádza z národných dát, sa odhaduje na 42,03 % prípadov diagnostikovaných v I. klinickom štádiu; 34,55 % v II.; 12,34 % v III.; 5,9 % vo IV. a 5,18 % v nezatriedenom klinickom štádiu (nspolu = 3 560, 95 % CI 3 445; 3 675). Odhadovaná absolútna prevalencia všetkých pacientok s karcinómom prsníka ku koncu r. 2017 sa pohybuje v intervale 30 024 – 31 610 chorých.

Záver: Predkladaný report poskytuje podrobný prehľad a analýzy vybraných epidemiologických ukazovateľov karcinómu prsníka v SR, ktoré sú použiteľné pre účely rôznych analýz a publikácií týkajúcich sa karcinómu prsníka a tiež pre hodnotenie zdravotníckych technológií v tejto oblasti.

Kompletná publikácia vyšla elektronicky v roku 2018:

Ondrušová, M. Vertáková, B, Suchanský, M. Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka. Bratislava, Pharm-In 2018, 40 s. ISBN 978-80-89815-21-0.

V prípade, že máte záujem o fulltext publikácie s podrobnými výsledkami, kontaktujte nás.

Posledná aktualizácia: 25.04.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás